Odszkodowanie to świadczenie za odniesioną szkodę materialną lub osobistą, jakie należy się Poszkodowanemu od osoby, która tą szkodę wyrządziła lub ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie według wyboru Poszkodowanego może polegać na:

 

  • przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, o ile jest to w ogóle możliwe,
  • zapłacie sumy pieniężnej.

 

Ponieważ w praktyce przywrócenie stanu poprzedniego jest często niemożliwe albo pociągałoby dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie Poszkodowanego ogranicza się do świadczenia pieniężnego.

 

Odszkodowanie według art. 361 § 2 k.c. powinno pokrywać rzeczywiście wyrządzoną szkodę czyli straty, które poniósł poszkodowany (tzw. damnum emergens) oraz utracone korzyści, które Poszkodowany mógłby uzyskać gdyby szkody mu nie wyrządzono (tzw. lucrum cessans). Odszkodowanie nie może być wyższe od rozmiaru wyrządzonej szkody, ponieważ jego rolą jest jej wyrównanie. W pewnych okolicznościach odszkodowanie może być niższe niż wynikałoby to z zakresu odniesionej straty, szczególnie jeżeli Poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody (art. 362 k.c.).

 

Odszkodowania mogą przybrać różną formę, np.:

 

  • renty dla Poszkodowanego, który utracił możność zarobkowania, zwiększyły się jego potrzeby lub utracił widoki powodzenia na przyszłość;
  • renty alimentacyjnej;
  • zwrotu kosztów leczenia;
  • stosownego odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej;

 

W przypadkach określonych w ustawie, związanych z wyrządzeniem szkody na osobie, Poszkodowany może otrzymać oprócz odszkodowania zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.